PODMIENKY

ÚČASŤ NA PROJEKTE

·         Účasť v projekte je otvorená komukoľvek, bez ohľadu na štátne občianstvo, príslušnosť a vek. Za neplnoletých účastníkov však súhlas s podmienkami projektu podpisujú ich zákonní zástupcovia.

·         Každý účastník sa do projektu môže zapojiť neobmedzeným počtom filmov.

 

VÁŠ FILM

·         Námet filmu je ľubovolný, mal by sa však určitým spôsobom týkať témy My Street Films, teda života a diania v uliciach.

·         Dĺžka filmu nesmie presiahnuť 10 minút, a to vrátane úvodných a záverečných titulkov. V opačnom prípade bude film zo stránky odstránený a jeho autor informovaný o dôvode odstránenia filmu.

·         Žáner filmu – dokumentárny, ale poňatý voľne, autorsky (môže ísť o dokumenty observačné, kreatívne, animované, s prvkami ilustrácie, či nemé...). Filmy môžu byť nakrútené na akýkoľvek formát (mobilný telefón, videokamera).

·         Lokalita filmov musí byť identifikovaná pomocou poštového smerovacieho čísla a/alebo podľa názvu ulice a dohľadateľná pomocou Google maps. Filmy, ktoré nebudú spĺňať niektoré z týchto lokalizačných kritérií, budú zo stránky odstránené a ich autori o tomto upovedomení.

·         Filmy musia spĺňať technické kritériá uvedené v prihlasovacom formulári.

 

PRIHLASOVANIE

·         Prihlásenie filmu a jeho registrácia prebiehajú prostredníctvom vyplnenia online prihlasovacieho formulára, ktorý je dostupný online.na www.mystreetfilms.sk.

·         Prihlásenie filmu je bezplatné.

·         Po prihlásení filmu obdržíte automatický potvrdzovací email.

·         Ak je váš film schválený a prihlasovací proces zavŕšený, film sa objaví na stránkach do 48 hodín.

·         Prihlasovanie filmov prebieha do 30. septembra 2016.

·         Filmy prihlásené do polnoci 30. septembra 2016 budú automaticky zaradené do súťaže My Street Films 2015. Filmy prihlásené po tomto dátume môžu postúpiť do súťažného ročníka 2017 v prípade, že s tým autori filmov súhlasia, a že sa ďalší súťažný ročník koná.

·         Filmy, ktoré organizačný tím My Street Films posúdi ako hanlivé; propagujúce intoleranciu, etnickú, náboženskú, politickú, kultúrnu, gendrovú neznášanlivosť alebo násilie; ohrozujúce život a zdravie neplnoletých; pochádzajúce z činností ohrozujúcich život a zdravie ľudí a zvierat; je zámerne skresľujúci v zobrazení osôb či miest;obsahuje pornografiu; propaguje tovar a služby; alebo akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony SR; bude zo stránky odstránený a jeho autorovi bude ďalšie prispievanie zakázané. O odstránení filmu bude jeho autor upovedomený.

 

COPYRIGHT

·         Všetky osoby účinkujúce vo filme vám musia poskytnúť písomný súhlas, v ktorom vás oprávňujú používať vo filme ich podobu a hlas, a tiež uverejniť film na internete, v akomkoľvek médiu a v ktoromkoľvek čase. Rovnako v prípade, že sú vo filme použité cudzie diela alebo výkony, musíte disponovať písomným oprávnením na zaradenie a následné využitie diela a výkonov od autorov a výkonných umelcov. Tiež je vhodné vyžiadať súhlas so zverejnením materiálov od ľudí, ktorí sa vyjadrujú na kameru a uchovať kópiu tohto nakrúteného materiálu. Ak vo filme vystupujú deti, je potrebné, aby ich rodičia vyplnili špeciálnu časť súhlasu. Kópie všetkých písomností je potrebné uchovať.

·         Rovnako je potrebné, aby ste vlastnili práva či licenciu k hudbe vo vašom filme, a to i pre internetové použitie. Ak ste použili hudbu z katalógu, musíte si zabezpečiť oprávnenie od vydavateľa (labelu), a taktiež od kolektívneho správcu práv hudobných diel (SOZA/OSA), a to ešte pred prihlásením filmu na mystreetfilms.sk. Tieto potvrdenia a údaje si od vás máme právo kedykoľvek vyžiadať. V prípade, že váš film bude nominovaný na uvedenie na festivaloch Open City Docs Fest, MFDF Jihlava, alebo inej projekcii, budeme požadovať, aby ste predložili licienciu umožňujúcu premietanie filmu na filmovom festivale.

 

VÝBER

·         Organizátorský tím My Street Films vytvorí zoznam nominovaných filmov. 

·         Víťazné filmy budú vyhlásené na slávnostnom zakončení projektu. Rozhodnutie o víťaznom filme je konečné, a nie je možné sa proti nemu odvolať.

·         Vyhradzujeme si právo nevybrať žiadny film či námet, ako i odvolať vyhlásenie ceny ako takej, a to i v prípade, že námet či film už boli vytvorené alebo prihlásené a účastníkom tým nevzniká žiadny nárok na odškodné.

 

PROPAGÁCIA

·         My Street Films má právo vytvoriť zábery z prihláseného filmu, ktoré môžu byť použité v našich propagačných materiáloch či za účelom propagácie vášho filmu, a rovnako si môžeme vyžiadať celý váš film. Vaše autorstvo bude náležite uvedené.

 

ZMLUVNÁ DOHODA

·         Prihlásením filmu poskytujete organizátorskému tímu My Street Films oprávnenie na zverejnenie filmu na doménách My Street Film SK a bezúplatne neobmedzené nevýhradné oprávnenie na použitie filmu ako audiovizuálneho diela, ako i všetkých diel, výkonov a iných predmetov ochrany, ktoré sú v ňom audiovizuálne využité, taktiež vrátane zvukovo-obrazového záznamu filmu, všetkými spôsobmi, a to i po spracovaní. Organizátori nie sú povinní licenciu využiť a sú oprávnení licenciu postúpiť alebo poskytnúť sublicenciu tretej osobe. Oprávnenie sa poskytuje ako nevýhradné a vy budete aj naďalej oprávnení v plnom rozsahu svoj film používať alebo licencovať. Vaše autorstvo bude uvádzané.

 

PREHLÁSENIE

·         Zaručujete, že váš príspevok:

·         Je vašim originálnym dielom, a že máte právo poskytnúť ho spoločnosti My Street Films za účelmi špecifikovanými vyššie;

·         Neporušuje, nekopíruje či nezasahuje do práv tretej strany;

·         Nie je hanlivý či obscénny;

·         Ak príspevok obsahuje materiál týkajúci sa tretích strán, obsahuje jedine materiál, ku ktorému ste získali písomný súhlas (ako pre vás, tak pre ďalšie použitie) použiť ho, vrátane súhlasu vlastníkov autorských práv, práv súvisiacich s právom autorským, práv ku vzorom, ochranných známok, obchodných tajomstiev, práv na súkromie či iných vlastníckych alebo osobnostných práv.

·         Súhlasíte, že spoločnosť My Street Films môže vaše umelecké dielo ďalej spracovávať, tak, aby mohlo byť použité či uvedené efektívne, napríklad redakčnou úpravou, zmenou formátu, čo orezaním.

Ak máte k súťaži My Street Films akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať na emailovej adrese info@mystreetfilms.sk a uveďte svoje meno a telefónne číslo, aby sme vám mohli čo najrýchlejšie odpovedať.

 

 

A teraz, ak už ste pripravení a zalogovaní, môžete prihlásiť svoj film.